หน่วยราชการส่วนภูมิภาค

ศูนย์บริการร่วม One Stop Service

  • บริการด้านงานทะเบียนและบัตรฯ
  • บริการข้อมูลด้านกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
  • บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสินค้า OTOP
  • บริการข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ใส่ความเห็น